Download algemene voorwaarden

Gegevens van contact

Vof Achterduijst
Judith Bouw
Achterduijst 2
3861 MP Nijkerk

Tel.: 06 - 11 41 78 73
Contact bij voorkeur via email: info@paardenmelknijkerk.nl

Vof Achterduijst bestaat uit:
www.vofachterduijst.nl
www.achterduijst.nl
www.paardenmelknijkerk.nl
www.sneeuwringen.nl
www.melkvoordehuid.nl


KvK-nummer:   60042354
BTW-nummer:   nl853743216B01
Bic ABNANL2A - iban:  nl91abna0471750468

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Algemeen
1.1 Voordat u overgaat tot een overeenkomst met Vof Achterduijst, dient u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden.
1.2 Als u producten van Vof Achterduijst heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
1.3 Wij maken er u op attent, dat onze producten een aantal ingrediënten bevatten, welke allergische reacties kunnen veroorzaken. Wij adviseren u daarom altijd, om onze paardenmelk producten eerst te testen. Indien u weet dat u overgevoelig of allergisch bent, voor één of meerdere van de bestandsdelen die onze producten bevatten, dan adviseren wij u, om onze paardenmelk producten niet te gebruiken. De ingrediënten zijn te vinden op de achterkant van onze paardenmelk producten en op de website.
1.4 Wij hebben zeer goede ervaringen bij het gebruik van paardenmelk en paardenmelkproducten, in geval van ziektes en aandoeningen. Echter willen wij benadrukken: iets wat ongeneeslijk is, geneest ook niet en zal ook nooit genezen met paardenmelk. Het gaat bij het gebruik van paardenmelk en paardenmelk producten, om de (eventuele) verlichting.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand, op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument krachtens artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek en het voldoen aan de hierbij gestelde voorwaarden.
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod krachtens artikel 6:227a lid 1.  Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 3 Prijsverhogingen
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst binnen tien (10) dagen na mededeling hiervan, de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 4 Bezorgkosten
4.1  Paardenmelkproducten
De paardenmelk producten van Vof Achterduijst worden met myparcel via post.nl verstuurd. De kosten hiervoor zijn: € 5.95 ex BTW voor pakketverzending binnen Nederland. deze kosten worden door berekent aan klant mits anders staat vermeld.
4.2 Paardenmelk
Voor verzending van Paardenmelk zijn de verzendkosten van 50 euro. Paardenmelk wordt bevroren en per post bezorgd, en kunnen alleen retour genomen worden als de inhoud van het pakket een temperatuur heeft van -18 graden en u dit kan aantonen

Artikel 5 Afkoelperiode
5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, (tenzij anders overeengekomen conform lid 3.)
5.2 Tijdens deze zichttermijn heeft u een herroeping recht. Hierbij heeft u als consument de mogelijkheid, om zonder enige verplichting, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroeping recht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan Vof Achterduijst te retourneren, conform de door Vof Achterduijst verstrekte instructies.
5.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor uw rekening tenzij Vof Achterduijst een verkeerd product naar u heeft opgestuurd.
5.6 Bij vooruitbetaling zal Vof Achterduijst het aankoopbedrag zo snel mogelijk aan u terugbetalen, exclusief of inclusief de betaalde kosten van de retourzending.

Artikel 6 Leveringstermijn
6.1 Wij streven ernaar om het product binnen twee werkdagen te leveren. Is het product niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging, ofwel een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht. In dat geval heeft u het recht de bestelling zonder bijkomende kosten te annuleren.

Artikel 7 Prijzen en betalingen
7.1 Alle vermelde prijzen in de webwinkel van Vof Achterduijst, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt, zal de totaalprijs van de bestelling zichtbaar zijn.
7.2 Betaling is mogelijk via iDEAL, of via vooruitbetaling naar ABN Amro bankrekeningnummer nl91abna 0471750468 ten name van vof Achterduijst te Nijkerk.

Artikel 8 Gebreken aan product
8.1 Wij raden u aan om de door Vof Achterduijst geleverde goederen, onmiddellijk na uw ontvangst, grondig te inspecteren en de daarbij, volgens u, gebleken gebreken binnen vijf dagen aan ons te melden via info@paardenmelknijkerk.nl.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen de u op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Vof Achterduijst verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht krachtens artikel 6:75 e.v. Burgerlijk Wetboek, is Vof Achterduijst niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de u ontstane schade, behoudens én voor zover u als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad, dat hij bij een correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12 Toepasselijk Recht
12.1 Op de overeenkomst tussen u en Vof Achterduijst als ook op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 13 Klachten en Geschillen
13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@paardenmelknijkerk.nl. Uiterlijk binnen 5 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing leidt, is een ieder der partijen bevoegd, het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Suggesties, vragen en/of klachten
Heeft u suggesties, vragen of klachten over onze artikelen of service?
Stuur ons dan een e-mail. info@paardenmelknijkerk.nl


________________________________________


Privacy statement & Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Vof Achterduijst gebruikt cookies om u als gebruiker te herkennen bij een (eventueel) volgend bezoek. Het gebruik van cookies stelt ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en om deze zodoende te verbeteren en aan te passen, aan de wensen van onze bezoekers. De cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser echter wel zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Vof Achterduijst, geen cookies ontvangt.

Vof Achterduijst respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Vof Achterduijst zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Vof Achterduijst gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Om het winkelen bij Vof Achterduijst zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
• Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
• Als u bij Vof Achterduijst  een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen
• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Vof Achterduijst verkoopt uw gegevens niet
Vof Achterduijst zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. U persoonlijke gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld worden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden, zijn ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en te garanderen, voor zover de wet daartoe verplichting geeft.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van Vof Achterduijst, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

________________________________________

Disclaimer

Wij benadrukken: iets wat ongeneeslijk is geneest niet, en zal ook nooit genezen met paardenmelk en/of paardenmelkproducten. Het gaat hierbij om de (eventuele) verlichting. Ik ben geen arts of medicus. Ik ben op geen enkele manier medisch of geneeskundig onderlegd. Ik aanvaard hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Paardenmelkproducten nemen nooit de plaats in van reguliere medicijnen of de reguliere gezondheidszorg. Hoewel wij zeer goede ervaringen hebben omtrent het gebruik van de paardenmelk en paardenmelkproducten, denken wij te menen dat het wel een uitstekende aanvulling is op de reguliere producten. Wij maken u erop attent dat u nooit uw medicatie of arts bezoeken mag staken, zonder overleg met de behandelend arts of specialist. Het gebruik van paardenmelk en paardenmelkproducten is zeer effectief op de voorgeschreven wijze en zorgt voor extra verlichting.

Hoewel wij ernaar streven om u correcte informatie te verschaffen, kunnen wij u in geen enkel opzicht garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.

Verwijzingen naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade als het gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website op welke manier dan ook.

Vof Achterduijst behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen zonder enige melding of bekendmaking vooraf aan de consument of bezoeker van de website www.vofachterduijst.nl www.achterduijst.nl www.paardenmelknijkerk.nl. www.peerdenspul.nl


Privacy, _ga, _gat_shop & _gid 
Al de gegevens die u met ons deelt word niet aan andere door verkocht, u kan u aan melden voor een nieuws brief, of niet, uw gegevens worden alleen gebruikt om de bestelde producten naar u te kunnen verzenden.Als u vragen of opmerkingen heeft over onze producten, diensten of deze algemene voorwaarden, neemt u dan contact met ons op via info@paardenmelknijker.nl.

Nijkerk 5-2-2015